Arbeide på komplekse systemer

Typisk situasjon:

Man mottar en «dokumentasjonspakke» som beskriver et forholdsvis stort teknisk anlegg. Dokumentasjonen er enten på PDF eller papirformat eller en kombinasjon av begge deler.

Noen deler av dokumentasjonen kan inneholde så mye informasjon at utprinting på papir ikke gir et lesbart resultat. Man behøver derfor å ha en god kompetanse i bruk av en PDF-leser slik at man kan klare å navigere i og forstørre opp deler av dokumentasjonen etter behov.

Forberedelse – Framgangsmåte for å analysere og forstå dokumentasjonen.

 1. Det første man kanskje med fordel kan gjøre det er å gå gjennom dokumentasjonen som helhet og først av alt få en oversikt over hva slags «prosess» eller automatisert anlegg det er snakk om, viken «oppgave» det er som utføres eller hva det er som «produseres». Man bør vel kanskje da være spesielt på jakt etter tegninger av anlegget som helhet.
  Spørsmål 1: Hva er dette slags anlegg og hva er det som produseres?
 2. Det neste man kanskje kan gjøre det er å dele opp «prosessen» eller det «systemet» som er automatisert opp i «delsystemer» og «hovedkomponenter» og så kartlegge hva hver enkelt «del» av systemet fungerer og hva som er oppgaven til de delsystemene og de hovedkomponentene som systemet er bygd opp av.
  Spørsmål 2: Hvilke delsystemer og hvilke hovedkomponenter har vi i systemet og hva er oppgaven til hver enkelt «del» og hvordan fungerer de?
 3. Ut i fra tegningene og den beskrivelse som er gitt, så bør man kanskje vurdere om det er deler av prosessen eller det systemet som skal automatiseres som framstår som «farlige» slik at man må ta spesielt hensyn til det ved arbeidet.
  Spørsmål 3: Medfører det noen særskilt fare å jobbe på anlegget, eller ved å sette anlegget i drift etter utført jobb?
 4. Så bør man gå gjennom dokumentpakken og se på hvilke komponenter det er som er beskrevet og man bør også gå inn i beskrivelsen av hver enkelt komponent.
  Spørsmål 4: Hvilke komponenter er det som er særskilt beskrevet i dokumentasjonen og hva er deres oppgave i forhold til anlegget?
 5. Sist men ikke minst så bør man gjøre seg opp en formening av hva slags lovgivning og hva slags regelverk og hvilke normer eventuelt interne prosedyrer man.
  Spørsmål 5: Hvilket regelverk, lovgivning, forskrifter og normer er det jeg må forvente å arbeide ut i fra?

Besvarelse – Utarbeidelse av dokumentasjon for planlegging av arbeidsutførelse:

 1. Systembeskrivelse. Hvis det dreier seg om besvarelsen av en eksamensbesvarelse så bør man kanskje utarbeide en kort systembeskrivelse som viser at man har forstått hvordan systemet fungerer.
 2. Oppgavebeskrivelse. En forholdsvis kort oppsummering av hva arbeidsoppgaven går ut på.
 3. Risikovurdering. En gjennomgang av hva som er farlig og hva som kan medføre skade på person og/eller utstyr, både i forbindelse med utførelsen av jobben og ved bruk av systemet eller anlegget etterpå.
 4. Regelverk. En beskrivelse av det regelverket man skal utføre jobben ut i fra. Eventuelt også bedriftsinterne arbeidsrutiner hvis det finnes slike.
 5. Arbeidstegninger. Utarbeidelse av PI&D, styrestrømskjema, hovedstrømskjema, hydraulikk, pneumatikk, nettverktopologi og/eller mekaniske tegninger etter behov.
 6. Arbeidsbeskrivelse. En steg for steg beskrivelse av arbeidsutførelsen. For en eksamensbesvarelse også beskrivelse av bruk av verktøy. Vurdering og beskrivelse av alternative framgangsmåter. Vurdering av kostnad/fordeler/ulemper. Valg av framgangsmåte og begrunnelse av det valget som er gjort.
 7. Sluttkontroll. Beskrivelse av hvordan man utfører sluttkontroll. Og så ta med hvilken norm man bruker som utgangspunkt for sluttkontrollen og hva man gjennomfører i praksis.
 8. Sluttdokumentasjon. Beskrive hvordan man dokumenterer jobben først i form av planleggingdokumentasjon og så i form av samsvarserklæring og sluttdokumentasjon.
 9. Teorispørsmål. Hvis en eksamensoppgave inneholder teorispørsmål så bør de besvares.
 10. Reguleringsteknikk. Hvis oppgaven inneholder spørsmål om optimalisering så bør alltid Ziegler Nichols 1 og 2 metode nevnes.
 11. Kalibrering. Kalibrering er en problemstilling som kan dukke opp. Man bør kunne kjenne godt til «5-punkt sjekk» og hvordan denne gjennomføres i praksis.
 12. Dimensjonering. Ved dimensjonering av kabler så gjelder tre prinsipper: 1. Tilstrekkelig strømføringsevne. 2. Ikke for stort spenningsfall. 3. Tilstrekkelig stor verdi for minste kortslutningsstrøm. (Ikke for langt kabelstrekk i forhold til kabeltverrsnitt.)  Man bør også nevne hvilken norm man dimensjonerer ut i fra.