Holdekretsen

Holdekretsen

Vi kan ta utgangspunkt i en holdekrets basert på kontaktorstyring og «omforme»
kontaktorstyringen til et PLS program. En holdekrets brukes til å styre en utgang «på», eller
«av» ved hjelp av en impulsbryter. «Holdekretsen» kalles også for «sikkerhetsbryter» eller
«nullstrømsbryter» på grunn av at den hindrer at en maskin starter av seg selv etter et
strømbrudd.