OG-Funksjonen

OG-Funksjonen

For å programmere en OG-funksjon så kan vi ta utgangspunkt i en tilsvarende funksjon for
kontaktorstyring. Denne består da av to brytere i serie. For at kontaktor K1 skal slå inn, så
må begge bryterne være «lukket» eller «på». Denne funksjonen omformer vi tilsvarende til
et PLS program, se tegningen til høyre.

Her har vi en video som viser hvordan vi kan programmere en OG-Funksjon ved hjelp av Zelio PLS: