Mål for læring og prosjektarbeid

Tidligere i år og gjennom store deler av skoleåret så har undervisningen skjedd på den måten at læreren for en stor del har gjennomgått lærestoffet og så har elevene gjennomført arbeidsoppgavene etter instruksjon og veiledning av faglærer.

Noe av formålet med opplæringen er i imidlertid at elevene skal oppnå en viss grad av selvstendighet i læreprosessen og at det skal oppstå det man kaller for «dybdelæring» i løpet av skoleåret. Det er også et overordnet mål at elevene skal lære å samarbeide med hverandre.

Dybdelæring definineres på denne måten hos Utdanningsdirektoratet:

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Et annet viktig prinsipp som står beskrevet i det vi kaller for «Læreplanens overordnede del» det er at elevene skal «lære å lære» og å klare å løse oppgaver og problemer på egen hånd.

Læreplanens overordende del har også målformuleringer for at elevene skal lære å samarbeide med hverandre.

Målet med opplæringen er at elevene skal opparbeide seg «kompetanse». Kompetanse definerer man slik i læreplanens overordnede del:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Skolen skal ikke bare lære elevene «fag». Skolen skal også lære elevene det man kaller for dannelse. Det har noe å gjøre med hvordan man «oppfører seg» i en opplæringssamenheng og på hvilken måte man forholder seg til skolen, fagene og det man skal lære. I læreplanens overodnede del så er dette med dannelse beskrevet slik:

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget.

Gjennom første del av skoleåret så har vi hovedsaklig arbeidet mot de faglige målene i faget «Elektroniske kretser og nettverk«.

Mot slutten av skoleåret så setter vi i større grad fokus på det som er «Læreplanens overordnede del» og det som går på «dybdeæring».

I denne fasen av VG1 kurset så er det et mål at elevene i størts mulig grad skal trene på selvstendighet i læringsarbeidet og å samarbeide med hverandre.