Læringsteori

Læringsteori til bruk i forbindelse med gjennomføring av nye læreplan.

Det finnes etter mitt syn et utvalg av læringsteorier som er egnet til bruk i forbindelse med gjennomføringen av den nye læreplanen. De 4 læringsteoriene som er nevnt har noe til felles, at de alle sammen er såkalte ”kontruktivistiske” læringsteoriene, dvs at elevene må ”konsrtuere” sin kompetanse ut i fra en viss form for ”læring gjennom erfaring”.

Teori 1 – Jean Piaget. Generelt om eraringsbasert læring.

Teori 2 – Lev Vygotsky. Sosial kontruktivisme.

Teori 3 – Faulo Freire. Elevenes ”eierskap til engen læring”. Elevstyrt undervisning.

Teori 4 – Seymour Papert – Teknologilæring.

Jeg bruker alle disse læringsteoriene regelmessig i forbindelse med min undervisning.

Seymour Papert sine læringsteorier var ukjent for meg fram til det studiet som jeg nå holder på med hos Oslomet. Dette er en læringsteori som handler spesielt om ”teknologilæring”, og bruk av datamaskiner og mikrokontrollere i lærings-sammenheng, slik at dette kanskje vil være en læringsteori som er spesielt aktuell og interessant i forbindelse med implementeringen av den nye læreplanen.

Er det noen som har synspunkter på hvordan vi bruker disse eller andre læringsteorier i forbindelse med implementeringen og gjennomføringen av den nye læreplanen?