Norsk for fremmedspråklige

Fremmedspråklige elever kan ha rett til særskilt opplæring i norsk.

Først så gjennomføres en kartleggingsprøve for å avdekke det eventuelle behovet:

Hvis det gjøres enkeltvedtak om særskilt opplæring i Norsk så skal denne som hovedprinsipp gjennomføres i norsktimene.

Eleven kan få opplæring med særskilte tilpasninger innenfor den ordinære læreplanen i norsk, eller opplæring etter egne læreplaner.

Omkring hensikten med den særskilte norskopplæringen så gjelder dette prinsippet:

Opplæringen skal bidra til at elevene lærer seg norsk godt nok til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen.

Ut i fra særlige forutsetninger så kan skolen omdisponere undervisningstimer i andre fag over til norskfaget ut i fra «25% regelen om omfordeling».

Følgende forutsetninger gjelder:

  • Omdisponeringen skal lede til best mulig samlet måloppnåelse for alle fagene, sett under ett.
  • Omdisponeringen er et administrativt vedtak, ikke et enkeltvedtak.
  • Den enkelte elev eller foreldre må samtykke til omdisponeringen.
  • Det skal foreligge en skriftlig avtale mellom skoleeier og elev/foreldre før omdisponering kan skje.
  • Omdisponeringen forutsetter at eleven får opplæring i samtlige kompetansemål i læreplanen.
  • Omdisponeringen må skje individuelt og ikke gruppevis.