Prosjekt maskintavle – mulige læreplanmål

Læreplanmålene (grønt – kan dekkes inn i prosjektet):

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 1. risikovurdere og utføre arbeidet på automatiseringssystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 2. planlegge , gjennomføre , vurdere  og dokumentere yrkesoppgaver knyttet til automatiseringssystemer individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 3. montere, sette i drift, programmere og funksjonsteste programmerbare styringssystemer knyttet til elektriske motoranlegg og hydrauliske og pneumatiske anlegg
 4. løse automatiseringsoppgaver ved å programmere og funksjonsteste en industrirobot og gjøre rede for roboters funksjon og bruksområder
 5. montere, kalibrere og sette i drift flere typer reguleringssløyfer for å oppnå ønsket resultat og å gjøre rede for komponentenes og kretsenes funksjon og virkemåte
 6. montere, sette i drift og funksjonsteste maskin-til-maskin-kommunikasjon i automatiserte anlegg, gjøre rede for komponentenes virkemåte og vurdere tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett
 7. installere og konfigurere menneske–maskin-grensesnitt (HMI) for et automatiseringssystem og gjøre rede for bruksområdene
 8. utforske og koble sensorer til et automatisert styresystem, utføre målinger på disse og gjøre rede for digitale og analoge signaler
 9. utvikle og bygge et selvvalgt produkt hvor sensorer og programmerbare elektroniske komponenter inngår
 10. framstille mekaniske komponenter og deler ved riktig bruk av håndverktøy, maskiner og additiv tilvirkningsmetode, utføre sammenføyingsmetoder, som låsing av skrueforbindelser, liming, poppnagling og lodding, og vurdere kvaliteten på arbeidet
 11. utføre systematisk feilsøking i automatiseringssystemer ved hjelp av riktige instrumenter, programmer og dokumentasjon og ta hensyn til måleinstrumentets nøyaktighet
 12. gjøre rede for ulike energibærere og hvordan justering av styre- og reguleringssystemene påvirker energiforbruket
 13. kildesortere avfall etter eget arbeid i samsvar med internkontrollsystemet og beskrive
  klima- og miljøbelastningen av ulike komponenter og materialer i faget automatiseringssystemer
 14. drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 15. vurdere hvordan styre- og reguleringssystemer bidrar i samfunnsutviklingen i et miljø- og bærekraftperspektiv