Elenergi og styresystemer

Kompetansemål etter energi- og styresystemer (280 t)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, dokumentere og vurdere egne arbeidsoppgaver
 • programmere og sette i drift programmerbare styressystemer for styring av dreieretning og motorturtall, forklare den prinsipielle virkemåten til motoren og styresystemet og vurdere effekttap i styresystemet og motoren
 • montere, programmere og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energibesparelse ved det valgte styresystemet
 • velge og bruke riktig håndverktøy og maskiner og produsere deler i metall eller andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • planlegge, montere og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi hvor likeretter og vekselretter inngår
 • montere og sette i drift et styringssystem som bruker måling av bevegelse, trykk og temperatur som inngangsdata
 • planlegge, montere og dokumentere et fordelingsystem med tilhørende jordsystem og beskrive prinsipiell oppbygning av TN-, IT- og TT-nett
 • velge utstyr, kabel og vern ut i fra forutsatt bruk og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • identifisere komponentene i et luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjøre rede for virkemåten til hovedkomponentene og utføre målinger på CO2 og temperatur
 • gjennomføre risikovurdering og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og HMS og utføre førstehjelp
 • bruke dokumentasjon og egnet instrument og feilsøke på elektriske installasjoner og maskiner
 • utføre arbeidet fagmessig i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger ved å bruke riktig håndverktøy og maskiner
 • beregne strøm, spenning, motstand/ impedans og effekt i like- og vekselstrømskretser og kunne velge og bruke riktige instrument for å utføre målinger og vurdere måleresultatet opp mot beregnede verdier
 • bruke digitale verktøy til å utarbeide materiallister og normerte enlinje- og flerlinjeskjemaer for praktiske arbeidsoppgaver
 • gjøre rede for ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og diskutere deres miljøkonsekvenser
 • håndtere avfall etter utført arbeid på en miljømessig riktig måte og drøfte produkters miljøpåvirkning