VG1-Ny Læreplan

Fra høsten 2020 så gjelder det en ny læreplan for VG1 elektrofag. Her er en kopi av innholdet i høringsutkastet til læreplan for den to nye studieretningsfagene som skal erstatte de tre eksisterende fagene:

Når det gjelder «praktisk gjennomføring» så ser jeg for meg en litt større grad av vektlegging av det som går på «dybdelæring» og opparbeidelse av «faglig selvstendighet» og «kompetanse i forhold til problemløsning» i læringsprosessen. Jeg har utdypet dette litt mer i en beskrivelse av det som jeg mener kan være «prinsipper for praktisk gjennomføring».

Konkretisering.

Hvordan kan man så gjennomføre den praktiske undervisningen slik at man kan nå fram til læreplanmålene, slik som de er formulert, dette er jo en forholdsvis sentral og viktig problemstilling. Under så har jeg forsøkt å beskrive litt omkring hvordan jeg mener at dette kan la seg gjennomføre, på en måte som bør kunne la seg gjennomføre, rent praktisk.

En del av læringsaktivitetene er «repetive» slik at de kan utelates ved eventuell mangel på tid. Dette gjelder for eksempel ulike typer kontaktorstyring, som ligner på hverandre og som knapt nok er nevnt i læreplanen. Her vil man ikke tape noe vesentlig ved å utelate det man ikke rekker. Ved «å spesifisere i overkant»,  så har man hele tiden tilgjengelig «mer lærestoff» for de flinkeste elevene.