Konkretisering – Elenergi og styresystemer

(Konkretisering – Læreplan fra og med høsten 2020)

Læreplanmål:

Kompetansemål etter energi- og styresystemer (280 t)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, dokumentere og vurdere egne arbeidsoppgaver
 • programmere og sette i drift programmerbare styressystemer for styring av dreieretning og motorturtall, forklare den prinsipielle virkemåten til motoren og styresystemet og vurdere effekttap i styresystemet og motoren
 • montere, programmere og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energibesparelse ved det valgte styresystemet
 • velge og bruke riktig håndverktøy og maskiner og produsere deler i metall eller andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • planlegge, montere og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi hvor likeretter og vekselretter inngår
 • montere og sette i drift et styringssystem som bruker måling av bevegelse, trykk og temperatur som inngangsdata
 • planlegge, montere og dokumentere et fordelingsystem med tilhørende jordsystem og beskrive prinsipiell oppbygning av TN-, IT- og TT-nett
 • velge utstyr, kabel og vern ut i fra forutsatt bruk og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • identifisere komponentene i et luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjøre rede for virkemåten til hovedkomponentene og utføre målinger på CO2 og temperatur
 • gjennomføre risikovurdering og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og HMS og utføre førstehjelp
 • bruke dokumentasjon og egnet instrument og feilsøke på elektriske installasjoner og maskiner
 • utføre arbeidet fagmessig i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger ved å bruke riktig håndverktøy og maskiner
 • beregne strøm, spenning, motstand/ impedans og effekt i like- og vekselstrømskretser og kunne velge og bruke riktige instrument for å utføre målinger og vurdere måleresultatet opp mot beregnede verdier
 • bruke digitale verktøy til å utarbeide materiallister og normerte enlinje- og flerlinjeskjemaer for praktiske arbeidsoppgaver
 • gjøre rede for ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og diskutere deres miljøkonsekvenser
 • håndtere avfall etter utført arbeid på en miljømessig riktig måte og drøfte produkters miljøpåvirkning

Praktisk gjennomføring.

Elektroteknisk grunnteori

 • Ohms lov
 • Effektformelen
 • Seriekoblingen
 • Parallellkoblingen
 • Serieparallellkoblingen
 • Kirchoffs spenningslov
 • Kirchoffs strømlov
 • Resistans i kabel
 • Spenningsfall i kabel
 • Belastningsstrøm – Beregning
 • Belastningtyper
 • Fasekompensering

Komponenter:

 • Automatsikringen
 • Overspenningsvernet
 • Strømmåleren
 • Inntaksskapet (NEK 399)
 • Kontaktoren
 • 3-fase motoren
 • Motorvernet
 • Elektromekanisk timer
 • PLS
 • Microkontroller (Tverrfaglig – Elektroniske kretser og nettverk.)
 • Microprosessor (Tverrfaglig – Elektroniske kretser og nettverk.)
 • Servomotoren (Tverrfaglig – Elektroniske kretser og nettverk.)
 • Steppermotoren (Tverrfaglig – Elektroniske kretser og nettverk.)

Målinger:

 • Måling av spenning.
 • Måling av resistans.
 • Måling av kontinuitet i kabel.
 • Måling av isolasjonsmotstand.
 • Måling for belastning og for kortslutning.

Regelverk:

 • Lov-Forskrift-Norm (Regelverkets struktur.)
 • FSE (Forskrift – Sikkerhet ved utførelse av arbeide)
 • FEL (Forskrift – Elektroteknisk uførelse)
 • Maskinforskriften
 • NEK 400 (Norm – Elektroteknisk utførelse i bygninger)
 • NEK 399 (Norm-  Felles inntaksskap.)
 • NEK EN 60204-1 (Norm for elektriske installasjoner på maskiner.)

Boliginstallasjon

 • Montering og installasjon av inntaksskap (NEK EN 60204-1)
 • Planlegging, montering og installasjon av fordelingsskap. (Teori rundt IT, TN-C, TN-CS og TT.)
 • Planlegging, montering og installasjon av lysstyring i bolig basert på «tradisjonelle brytere».
 • Planlegging, montering og installasjon av varmestyring basert på «tradisjonelle brytere» og termostat.
 • Dimensjonering etter FEL/NEK 400 – Grunnleggende prinsipper.

Bolig/kontor/industri – Installasjon

 • Automatiserte system for styring av lys
 • Automatiserte system for styring av varme
 • Oppkobling mot Internett
 • IoT

Fornybar energi

 • Det tas utgangspunkt i et solcelleanslegg evntuelt også en vindmølle for en hytte eller en litt større seilbåt.
 • Gjennomgang av teori.
 • Gjennomføring av praksis
 • Kobles eventuelt opp mot prosjekt for bygningsautomasjon.

Varmepumpe.

 • Gjennomgang av teori.
 • Bygging av automatisert styresystem for varmepumpe.
 • Oppkobling mot overordenet styresystem/Internett.

Kontaktorstyring:

 • Holdekretsen – (Teori + prsksis – Læringsoppdrag).
 • Dreieretningsvenderen – (Teori + prsksis – Læringsoppdrag).
 • Start av to motorer med tidsforsinkelse. – (Teori + prsksis – Læringsoppdrag).

PLS Styring

PLS

 • Hardware – generelle prinsipper.
 • Innganger – Optocouplere
 • Releutganger
 • Programmering i ladder

Læringsoppdrag

 • Holdekrets med PLS
 • Dreieretningsvender med PLS
 • Start av to motorer med tidsforsinkelse

Styring av turtall med frekvensomformer

 • Frekvensomformeren – Generelle prinsipper
 • Oppkobling mot 3 fase motor
 • Bruk av analogt styresignal

Læringsoppdrag

 • Dreieretningsvender med frekvensomformer

Styringssystem basert på microkontroller.

Denne modulen bør undervises tverrfaglig i forhold til faget «Elektroniske kretser og nettverk».

 • Microkontrollere – Micro:Bit – Arduino.
 • Microprosessorbaserte systemer – PC og Rasberry PI
 • IoT – «Internet of Things».
 • Prosjekter basert på «smarte bygninger».