Onsdag den 02 November

Dette er nå gjennomført:

 • Arrangementstegning.
 • Mekanisk montering .
 • Hovedstrømskjema.
 • Oppkobling av hovedstrøm.

Under veis så oppdaget vi at PLS hadde en løsning rundt «felles com» som medfører at vi må tilpasse prosjektet litt.  (Felles com kan ikke kobles opp mat 230V AC og 24V + DC samtidig.)

Neste aktivitet:

 • Verifisering av hovedstrøm.
 • Utarbeidelse av styrestømsskjema.
 • Oppkobling av styrestrøm.

Tirsdag den 01 November

Hve er det egnentlig vi skal lære?

En måte å lære produkt eller systemutvikling på, det er jo at klassen jobber jobber i fellesskap med ett eller flere utviklingsprosjekter. Det viktige vil jo ikke være å løse «den ene oppgaven» men å lære arbeisteknikker som kan brukes til å løse mange andre tilsvarende oppgaver.

Vi er nå godt i gang med å utarbeide koblingsskjema for maskintavlen. Det er i den forbindelse nødvendig at vi setter oss godt inn i dokumentasjonen.

Prosjektgjennomførelse til nå:

 • Det første vi gjorde det var å utarbeide en omtrentlig spesifikasjon.
 • Så utarbeidet vi et utkast til en mekanisk monteringsbeskrivelse.
 • Etter det så gjennomførte vi en «mekanisk prøvemontering».
 • Vi la så inn flere detaljer i spesifikasjonen ifbm utarbeidelse av rekkeklemmetabell.
 • Så utarbeider vi et hovedstrømsskjema.
 • Vi behøver nå å se litt dypere inn på dokumentasjonen for kompenentene for å finne ut av den videre oppkoblingen. Er det noe som vi behøver å rette på?

Spørsmål:

 • Kan utgangene på PLS’en tåle 230V?
 • Eventuelt hvor mange ampere?
 • Går det bra å kombinere med de kontaktorene som vi har?
 • Behøves det noen endringer i forhold til den jobben som vi har utført til nå?
 • Styring av frekvensomformer?!

Automatisering er for den kreative.

 • Ved eksamen etter VG3 automatisering så vil eksamensoppgaven typisk inneholde en beskrivelse av et omfattende teknisk anlegg.
 • Det vil typisk følge med 120-150 sider med teknisk dokumentasjon og systembeskrivelse.
 • Du skal vanligvis utarbeide tekniske løsninger og arbeidsbeskrivelser for en arbeidsbeskrivelse som du ikke kjenner til fra før.
 • Mulige VG2 læreplanmål i prosjektet

Mandag den 31 Oktober

Nå har vi et par tre «reelle oppdrag» som det haster litt å komme i gang med og å gjennomføre.

 1. Reparere 2 stk søyleboremaskiner.
 2. Kartlegge og få i gang reguleringstrainer
 3. Videreføre utviklingsarbeidet med ny maskintavle.

Disse 3 prosjektene har ulik vanskelighetsgrad.

Prosjekt 1 – Bør være forholdvis enkel. Det dreier seg om to stk søyleboremaskiner som har gått i stykker og som behøver reparasjon.

Prosjekt 2 – Er et ganske tradisjonelt prosjekt, det er noe vi har holdt på med på skolen i 25 år eller mer. Samtidig så inneholder det ganske mye viktig lærestoff, også ut i fra dagens læreplan. Det vil være ganske gunstig å ha en fungerende reguleringssløyfe til hjelp, når vi skal gå videre med undervisningen i reguleringsteori. (Det finnes simulatorer, men virkeligheten er kanskje best.) Her er de gamle retningslinjene for fagprøve i automasjon. (Men se på årstallet.)

Prosjekt 3 – Den maskintavlen som vi holder på med å utvikle inneholder elementer av noe helt nytt, som ikke har gjennomført her ved skolen. Det går ut på å koble sammen mange maskintavler, til hverandre og ut mot Internett, og å kunne fjernstyre det hele fra HMI/SCADA.

Det har kommet et nytt læreplanmål for VG3 automatisering, som ser slik ut:

installere bus-systemer og konfigurere digital og analog kommunikasjon i automatiserte anlegg, og gjøre rede for hvordan komponentene fungerer, hvordan datasignaler bearbeides og transporteres mellom nettverk, og vurdere tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett

På grunn av at prosjekt 3 spenner over læreplanmål både for Vg2 og VG3 automatisering så kan vi jobbe med prosjektet både i timene for det ordinære automasjonsfaget (VG2-Læreplan) og i fordypningen (VG3-Læreplan).

Læreplanmålet er nytt og vi har ikke hatt så mye undervisningopplegg rundt dette målet, men vi utvikler det nå.

Torsdag den 27 Oktober

Vi må nå avklare det som går på utplassering. Det må gjøres i dag og i morgen. De som har skaffet selv må skaffe navn på besrift og kontaktperson.

Ellers så er vi i gang med prosjektet vårt, der vi skal gjennomføre design, utvikling og bygging av en maskintable som skal kunne brukes til automatisering av «det aller meste». Det er mulig vi bør begrense oppgaven litt slik at det ikke blir alt for mange inn og utganger å koble opp.

Dette diskuterer og avklarer vi når vi gjennomfører «prosjektmodul 3» som er utarbeidelse av nødvendig elektrisk dokumentasjon. Likt med den mekaniske delen av prosjektet, så anvender vi prinsipper for kvalitetsstyring og bygger likt slik at vi ender opp med «klassens felles løsning». Dette bør effektivisere arbeidet og forenkle prosjektet i ganske stor grad.

Mulig «kapasitet» for inn og utganger pr maskintavle:

 • 2 stk trefasemotorer via frekvensomformer.
 • 2 stk forholdvis høye 2-3 fase belastninger via kontaktor.
 • 6 stk mindre belastninnger via PLS releutgang.
 • 2 stk analoge utganger.
 • 8 stk digitale innganger.
 • 2 stk analoge innganger.
 • 1 stk kablet tilkobling til datanettverk

Vi må kikke over utstyret vårt for å se om spesifikasjonen over stemmer.

Det er som nevnt mulig at det kan være fornuftig å ikke koble opp alt, men kanskje heller det som vi regner med å bruke, og så legge til rette for at vi kan koble opp det resterende etter behov. Vi kan for eksempel legge til rette for at vi kan styre/regulere en varmepumpe og tilsvarende automatiserte anlegg..

Når vi kommer fram til det utviklingstrinnet at vi skal utvikle eller ta i bruk automatiserte systemer rundt den ferdigbygde tavlen, så vil det kansje være mulig å variere litt mer og å velge litt forskjellige løsninger.

Ellers så har vi akkurat begynt på reguleringsteorien og vi må huske på å utvikle dette videre, slik at vi ser mulighetene for hva masintavlen kan brukes til.

 

Tirsdag den 25 Oktober

Forrige gang så kom vi veldig godt i gang med den mekaniske byggingen. Zayam og Hassan utarbeidet en løsning som vi kan bruke som felles standard og «klassens løsning. De andre teamene kan utarbeide tegninger og praktisk utførelse som er lik med denne «prototypen».

Vi må nå komme fram til slutføring av modul 2 «Mekanisk produksjon». Vi kan nå også litt etter hvert gå i gang med modul 3, som er «utarbeidelse av koblingsskjema».

Vi kikket litt på det grunnleggende i reguleringsteknikken, forrige gang. Det er mulig vi bør fortsette og gå litt videre reguleringsteknikken, eventuelt at vi lager et spørsmålsark for denne første delen av reguleringsteknikken..

Her er også en liten beskrivelse av det som kanskje kan bli helheten i det tekniske anlegget som vi nå jobber med.

Etter hvert som vi får bygd opp dette nettverket av automatiserte systemer, så kan vi «bygge videre» med et nokså stort antall forskjellige øvelser, prosjekter og læringsoppdrag, som kan dekke inn ganske mange deler av læreplanen.

I dette utviklingsprosjektet så jobber vi også med noe annet, som er ganske viktig, som man kaller for «kvalitetsstyring». Vi underviser ikke dett først og fremst som «fag». Vi bruker heller «kvalitetsstyring» i praksis for å den dokumentasjon og de teknisk/praktiske løsningene som vi kommer fram til blir felles for klassen.

Kvalitetsstyring er kanskje ett av de aller viktigste prinsippene som ligger til grunn for all moderne industri og produksjon. Kvalitetstyring er avgjørende for effektivitet og lønnsomhet og en effektiv produksjon.

Norsk Industri har også utarbeidet et «veikart» der de beskriver hvordan de mener at Norske bedrifter bør beskytte sine automatiserte systemer mot «cyberangrep» gjennom Internett. Vi vil forsøke å sette oss inn i disse problemstillingene også, etter hvert som vi utvikler prosjektet videre.

 

Fredag den 21 Oktober

Nå er vi godt i gang med «det store prosjektet» som går ut på å bygge en maskintavle ut i fra «industristandard». I løpet av denne dagen så er vi forhåpentligvis ferdig med utarbeidelse av mekaniske tegninger, slik at vi kan gå i gang med «mekanisk produksjonsfase».

Før vi går i gang med «mekanisk produksjon» så bør vi kanskje gjennomføre en individuell gjennomgang med hvert team, slik at vi har full kontroll i forhold til at alle tegninger og alle forberedelser er OK. Da slipper vi å komme ut for den situasjon at utstyr blir ødelagt eller at vi får «dårlig fungerende løsninger».

En annen side ved saken det er at vi foreløpig  mangler en del teori for å kunne forstå helt hvordan en slik «industriell maskintavle» fungerer. Det ville kanskje være interessant å gå i gang med litt av denne teorien, slik at vi får litt innsikt i de oppgavene som denne maskintavlen kan utføre.

Dette er noe av det som skjer utenfor maskintavla, og som vi kanskje bør kjenne til.

Hvis vi skal dele «automatiserte systemer» inn i to hoveddeler, så må vel dette bli «styringsteknikk» og «reguleringsteknikk». De fleste har hatt stryingsteknikk fra før av i VG1, typisk «motorstyringer» og «lysstyring».  Reguleringsteknikk, som på mange måter er «den andre halvparten» av automasjonsfaget er kanskje ikke like godt kjent.

Torsdag den 20 Oktober

Nå er vi i oppstartfasen for «det store utviklingsprosjektet» og her er litt beskrivelse av hvordan vi kan jobbe og organisere læringsaktivitetene i forhold til dette:

For å få til en effektiv prosjektgjennomføring, så skal vi ta i bruk grunnleggende prinsipper for kvalitetsstyring.

Her er også noe beskrivelse hos NDLA

Vi kan starte opp med å jobbe litt videre med «det store prosjektet». Alternativt så har vi også en del teori på vent i forhold til reguleringsteknikken.

Tirsdag den 18 Oktober

I dag så skal vi begynne å planlegge og gjøre klart for flere nye store prosjekter innenfor automatisering. Vi skal planlegge/prosjektere/gjøre klar for å bygge en «maskintavle» som er forholdsvis lik de som brukes ute i Industrien, og som kan brukes til en lang rekke forskjellige automasjonsoppgaver.

Prøven er også ferdig rettet.

Våre prosjekter blir vel sikkert litt mindre enn dette perosjektet, men det vil jo alltid være greit å kjenne til noen av de prinsippene som er i bruk.

Ivar Aasen styres nå fra land

 

Fredag den 07 Oktober

I dag så er det «den store prøvedagen», altså den første formelle prøven som teller til karakter i faget «automatiserte systemer».

Prøven er organisert som en verifisering (kontroll) av grunnleggende kompetanse i styringsteknikk, som er en del av faget «automatiserte systemer».

Hvis det skulle vise seg, til tross for god innsats og godt forsøk, så går det ikke så bra som man ønsker, da kan det være en mulighet til å gjennomføre prøve i denne «modulen» på nytt.